دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶ دانشجویان عادی مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
تاریخ امتحان نوبت اول ساعت ۹ صبح نوبت دوم ساعت ۱۱ صبح نوبت سوم ساعت ۱۴ عصر
 
شنبه
۹۷/۴/۲
 
مهندسی پی پیشرفته د- رازقی ، کلاس ۱۱ 
تحلیل بهینه سازه ها ، د- کاوه، کلاس ۱۰
روشهای ساخت، د- قدوسی ، د- میرولد، کلاس ۸
تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل و نقل، د- افندیزاده ،کلاس ۱
اصول طراحی سازه های متعارف دریایی، د- یگانه، کلاس ۱۲
هیدرولیک محاسباتی، د- هادی افشار، کلاس ۱۳
مدیریت تعمیر و نگهداری راه، د- زیاری ، آز قیر و آسفالت
اصول مهندسی آلودگی هوا، د- سعیدی  کلاس ۸
یکشنبه
۹۷/۴/۳
ژئوتکنیک زیست محیطی، د- شریعتمداری، کلاس ۱
تحلیل خطر در حمل و نقل ، د- گلشن، کلاس ۹
 
دوشنبه
۹۷/۴/۴
مدیریت پروژه، د- قدوسی ، کلاس ۱
برنامه ریزی حمل و نقل، د- شریعت،کلاس ۸
اصول مهندسی سواحل، د-یگانه،کلاس ۹
دینامیک سازه، د- امینی، کلاس ۵
مدیریت روسازی راهها، پارکینگها و فرودگاهها، د- زیاری، د- عامری ، کلاس ۶ مدیریت روسازی راهها، پارکینگها و فرودگاهها،
د- عامری، کلاس ۵
هیدروانفورماتیک، د- سعادت پور ، کلاس ۸
اقیانوس شناسی، د- سیادت موسوی ، کلاس ۶
سه شنبه
۹۷/۴/۵
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک،
د- سعیدی عزیزکندی، کلاس ۶
مدیریت کیفیت منابع آب، د- سعادت پور ، کلاس ۸
 
چهارشنبه
۹۷/۴/۶
 
بهسازی خاک، د- صابرماهانی ، کلاس ۱
لرزه شناسی و مهندسی زلزله د- رئیسی دهکردی ، کلاس۲
تکنولوژی عالی بتن، د- خانزادی، د- شیرزادی ، کلاس ۹
حمل و نقل ریلی ، د- شیخ الاسلامی، کلاس ۱۰
مهندسی رسوب ساحلی، د- سیادت موسوی، کلاس ۱۱
هیدرودینامیک، د- افضلی مهر ،کلاس ۱۲
ظرفیت راهها، تقاطع ها ، د- بهبهانی ، کلاس ۵
هیدرولوژی آماری، د- ذهبیون ، کلاس ۹
بازیافت و باز استفاده پساب، د- حسنی ، کلاس ۱۰
مباحث ویژه، د- سعیدی ، کلاس ۱۱
 
شنبه
۹۷/۴/۹
زمین شناسی مهندسی پیشرفته، د- شاه نظری، کلاس ۹
مکانیک شکست، د- بروجردیان ، کلاس  ۵
سیستمهای اطلاعات مدیریت، د- جلائی ، کلاس ۱۰
حمل و نقل هوایی، د- شیخ الاسلامی، کلاس ۱۲
اندرکنش آب و سازه های دریایی، د- یگانه ، کلاس ۱۳
دینامیک خاک، د- رازقی ، کلاس ۸
آز روسازی، د- زیاری ، آزمایشگاه قیر و آسفالت
طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، د- حسنی ،کلاس ۵
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب (۲) د- عباس افشار ، کلاس  ۹
یکشنبه
۹۷/۴/۱۰
ژئوتکنیک دریایی، د- صالح زاده، کلاس ۶
 
کاربرد آر اس و جی آی اس در مهندسی عمران و آزمایشگاه، د- مجردی، کلاس ۱
محاسبات نرم، د- قادری ، کلاس ۲
 
دوشنبه
۹۷/۴/۱۱
 
 
سدهای خاکی، د- بازیار ، کلاس ۱
روش اجزاء محدود، د- شایانفر ، کلاس ۵
سکوهای دریایی، د- شابختی ، کلاس ۶
روشهای آمارگیری در حمل و نقل و ترافیک، د- گلشن خواص، کلاس ۹
تحلیل خطر، عدم قطعیت  و اعتمادپذیری د- علیزاده ، کلاس ۸
مدیریت نگهداری پل، د- زیاری، آزمایشگاه قیر و آسفالت
مدیریت استراتژیک پروژه، د- جعفری، کلاس ۹ (ساعت ۱۵)
سه شنبه
۹۷/۴/۱۲
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته، د- کریمپور، کلاس ۱۲
آمار و احتمالات پیشرفته، د- توکلی کاشانی، کلاس ۱۱
مباحث ویژه ۱ ،د- حبیب نژاد ، کلاس ۹
برنامه ریزی حمل و نقل، د- کامبوزیا ، کلاس ۹
 
چهارشنبه
۹۷/۴/۱۳
تحقیق در عملیات، د- جلائی ، کلاس ۶
مدیریت و اقتصاد حمل و نقل، د- احمدی نژاد، کلاس ۹
طراحی لرزه ای سازه ها، د- شایانفر ، کلاس ۱
مهندسی، مدیریت و پردازش بازیافت پسماند، د- غیاثی نژاد ، کلاس ۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=32.10687.53210.fa
برگشت به اصل مطلب