دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس لیلا عادل‌زاده سعدآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 

AWT IMAGE مهندس لیلا عادل‌زاده سعدآبادی دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی مدیریت ساخت، 16 دی‌ماه سال 96 از رساله خود تحت عنوان «بررسی مکانیسم حرکت یون‌های کلرید در بتن خود تراکم حاوی ترکیب چند ماده افزودنی معدنی» در محل سالن کنفرانس دکتر عباس‌نیا با راهنمایی دکتر پرویز قدوسی دفاع نمود.

چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:

گسترش کاربرد مواد پوزولانی در بتن‌ها و استفاده از بتن خودتراکم، ارزیابی جامع دوام سازه‌های بتنی در  محیط‌های مخرب به ویژه مقاومت در برابر خوردگی میلگرد را ضروری کرده است. دوام بتن‌ها از طریق حرکت رطوبت و یون‌ها و گازها در منافذ بتن تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت ساختار فیزیکی از جمله توزیع اندازه منافذ و نفوذپذیری بتن به دلیل اثر آن بر دوام حائز اهمیت است. مواد سیمانی مکمل، دوام بتن از جمله نفوذ پذیری در مقابل رطوبت و یون‌های کلرید را از طریق تغییر در ساختار فیزیکی منافذ بهبود می‌بخشند. رویکرد جامع در مطالعه ریزساختار فیزیکی و مشخصات شیمیایی بتن‌های پوزولانی که بر دوام موثرند، وجود ندارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری ریزساختار فیزیکی و خصوصیات شیمیایی بتن‌ها بر حرکت یون‌های کلرید و خوردگی میلگرد است. 
بر اساس هدف تحقیق، 8 مخلوط بتنی طراحی شد. سه بتن خودتراکم مرجع که هیچ ماده پوزولانی در آن‌ها استفاده نشد که دارای نسبت آب به سیمان 0/35، 0/45 و 0/55 هستند. بتن‌های حاوی 8 درصد میکروسیلیس در جانشینی بخشی از سیمان که متناظر با بتن های مرجع طراحی شدند. 2 بتن متاکائولینی نیز طراحی شد. بتن MK شامل 20 درصد متاکائولین به جای بخشی از سیمان و بتن MK+SF حاوی 8 درصد میکروسیلیس و 20 درصد متاکائولین در نظر گرفته شدند. همه‌ی بتن‌ها با مقدار مواد سیمانی کل 450 کیلوگرم بر مترمکعب تهیه شدند.
ابتدا مشخصات ریزساختار فیزیکی(شامل تخلخل مویینه کل ، توزیع اندازه منافذ، خم منافذ و ارتباط بین منافذ) در بتن‌ها تعیین شدند. در ادامه ساختار شیمایی بتن‌ها از جمله غلظت یون‌های پتاسیم و سدیم و هدایت الکتریکی یون ها اندازه گیری شدند. مشخصات دوام و مکانیکی بتن‌ها مورد آزمایش قرار گرفتند. ارتباط بین مشخصات ریز ساختار فیزیکی و خصوصیات شیمیایی بتن‌ها و خصوصیات دوام و مکانیکی نشان داد که عامل موثر مهم بر مقاومت فشاری و نفوذ‌پذیری در برابر آب، اندازه میانه منافذ، حجم منافذ بزرگ مویینه، فاکتور منافذ مرتبط است. نتایج بررسی مشخصات شیمیایی بتن‌ها نشان داد که مواد پوزولانی باعث کاهش غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم و هدایت الکتریکی مجموع یون‌ها می شود. بر اساس نتایج آزمایشگاهی بر بتن‌های پوزولانی، مشاهده شد که حجم منافذ بزرگ مویینه و مشخصات شیمیایی اثر مهمی بر کاهش ضریب مهاجرت یون‌های کلرید و افزایش مقاومت الکتریکی دارند. بررسی نتایج خوردگی میلگردها نشان داد که مشخصات ریز‌ساختار فیزیکی اثر مشخصی در خوردگی میلگرد ندارد. غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم اثر مهمی بر سرعت خوردگی میلگرد در همه بتن‌ها دارد. عملکرد بتن حاوی 20 درصد متاکائولین و 8 درصد میکروسیلیس در خوردگی میلگرد در مقایسه با بتن‌های دیگر بهتر بود. لازم به ذکر است که این بتن کمترین تخلخل و کمترین جذب آب را نداشت.
واژه‌های کلیدی: ریز‌ساختار فیزیکی، مشخصات شیمیایی، خوردگی میلگرد، یون‌های کلرید، دوام

رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: leyla_adelzade [AT] civileng.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.51918.fa
برگشت به اصل مطلب