دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس شیما بیجاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 

مهندس شیما بیجاری دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی زلزله، 17 شهریورماه سال 97 از رساله خود تحت عنوان «تحلیل و طراحی بهینه همزمان سازه‌ها» در محل سالن کنفرانس دکتر عباس‌نیا با راهنمایی دکتر علی کاوه دفاع نمود.

چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
در این رساله با به کارگیری توابع اولویت برای شماره‌گذاری گراف‌های متناظر با مدل‌های المان محدود، پروفیل و جبهه موج کاهش می‌یابد و ضرایب این توابع اولویت با الگوریتم‌های فرا کاوشی به دست می‌آید. هم چنین الگوریتم‌های فراکاوشی جدید به همراه روش نیروها برای تحلیل و طراحی همزمان تعدادی سازه‌ی خرپای مستوی و فضاکار به کار گرفته می‌شود، سپس روش جابجایی با روش نیروها جایگزین می‌شود و به همراه الگوریتم‌های جدید در تحلیل و طراحی همزمان سازه‌ها اعمال می‌شود. برای مقایسه‌ی این روش پیشنهادی، طراحی بهینه‌ی سازه‌های خرپا با روش نیروی غیر هم‌زمان و روش جابجایی غیر هم‌زمان انجام می‌شود و صحت و کارایی فعالیت‌های انجام شده در رساله با مقایسه بین نتایج به دست آمده از نظر پارامترهای طراحی و وزن سازه‌ای بررسی می‌شود.
واژه‌های کلیدی: کاهش‌سازی پروفیل و عرض جبهه، تحلیل و طراحی هم‌زمان، روش جابجایی، روش نیرو، سازه‌های خرپا.
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: bijari [AT] civileng.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.53764.fa
برگشت به اصل مطلب