دانشگاه علم و صنعت ایران- فضاهای تحقیقاتی
فضاهای تحقیقاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9612.14731.fa
برگشت به اصل مطلب