دانشگاه علم و صنعت ایران- آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  •  آزمایشگاه ها

  1. آزمایشگاه تکنولوژی بتن

  2. آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

  3. آزمایشگاه خاک

  4. آزمایشگاه هیدرولیک

  5. آز - محیط زیست

 

  • مراکز تحقیقاتی

  1. مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی ایران (ABRC)

  2. مرکز تحقیقات ژئوتکنیک

  3. مرکز تحقیقات حمل و نقل

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=32.9614.14735.fa
برگشت به اصل مطلب